ประเด็นหลัก เนื่องในวันสตรีสากล 2559

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

hkeywn

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เราจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียมภายในปี 2030
(Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality)

วันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ในปีนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในประวัติศาสตร์ เพราะความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของผู้หญิงได้ถูกยอมรับให้เป็นพื้นฐานของการบรรลุเป้าหมายของวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การส่งเสริมความเสมอภาคและเสริมพลังของผู้หญิงเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนนี้ (เป้าหมายที่ 5) มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกๆมิติของชีวิต  อนึ่ง ประเด็นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการเสริมพลังของผู้หญิงเป็นเป้าประสงค์ในอีกหลายเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในเดือนกันยายน 2558 นานาประเทศได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในโอกาสนี้ประเทศไม่น้อยกว่า 91 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ให้คำมั่นที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ที่จะดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำมั่นในการเพิ่มความพยายามเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนี้ นับเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนโดยรัฐบาลต่างๆเพื่อวาระการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ซึ่งที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในโอกาศใด และนี่คือเวลาที่จะดำเนินการให้คำมั่นต่างๆเหล่านี้ ได้นำมาปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล การยืนยันเพื่อดำเนินการตามคำมั่นอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ภายใต้แนวคิดโลก 50-50 ที่ทุกเพศเท่าเทียม: พยายามมากขึ้นเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ (Planet 50-50: Step It Up for Gender Equality) โลกที่ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับการเสริมพลัง จะทำให้ประเทศชาติเข็มแข็ง เศรษฐกิจแข็งแกร่ง และสังคมเป็นสุข

 • หากผู้หญิงมีโอกาสจบการศึกษาชั้นประถม จะมีแม่ตายเมื่อคลอดน้อยลงร้อยละ 66 สามารถช่วยชีวิตผู้หญิง 189,000 คนต่อปี  หากผู้หญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในประเทศที่มีรายได้น้อย และประเทศที่มีรายได้ระดับกลางค่อนไปทางน้อย อัตราการตายของทารกที่อายุต่ำกว่า 5 ปีจะน้อยลงร้อยละ 49 สามารถช่วยชีวิต 8 ล้าน ชีวิตได้ในแต่ละปี
 • หากเด็กผู้หญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาประถมศึกษาในซับซาฮาราแอฟริกา เอเชียใต้และเอเชียตะวันตก จำนวนเด็กผู้หญิงพี่ต้องแต่งงานภายในอายุ 15 ปีจะต่ำลงร้อยละ 14 และหากได้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เด็กผู้หญิงที่ต้องแต่งงานจะน้อยลงร้อยละ 64
 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินว่า ต้นทุนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในการทำงานในภูมิภาคเอเซียนั้นมีถึง 45 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ถ้าผู้หญิงมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกับผู้ชาย จะทำให้รายได้ประชาชาติของโลกเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 26 หรือ 20 8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025
 • เมื่อผู้หญิงมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพ จะมีความเป็นไปได้สูงกว่า ว่าสัญญาสันติภาพนั้นจะจบลงอย่างตกลงกันได้และมีความยืนยาว โอกาสที่สัญญาสันติภาพนั้นจะใช้อยู่ 15ปี เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 35
 • อาหารถึงร้อยละ 40 ในโลกนี้ ปลูกโดยผู้หญิง และผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการการใช้พลังงานในครัวเรือน การที่ผู้หญิงมี
  ส่วนร่วมในการจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะทำให้เรามีโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการเข้าถึงสิทธิของผู้หญิงในช่วงทศวรรษที่ผ่านม าแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อท้าทายในเชิงโครงสร้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฏหมาย วัฒนธรรม มาตรฐานทางสังคม และภาพเหมารวมทางเพศต่างๆ ที่ยังทำให้ผู้หญิงและเด็กหญิงไม่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เต็มโอกาส   การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าโลกนี้ทุกเพศไม่เท่าเทียม

 • ในปี 2556 143 ประเทศรับประกันความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในรัฐธรรมนูญ แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้หญิงยังคงได้รับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ เราจะต้องยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ และตรากฏหมายที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
 • ความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคามทางเพศ เป็นเรื่องผิดกฎหมายได้อย่างน้อย 125 ประเทศทั่วโลก แต่ถึงกระนั้น
  ในความเป็นจริงแล้ว ผู้หญิงหนึ่งในสามทั่วโลกยังมีประสบความความรุนแรง  มีผู้หญิงมากกว่า 700 ล้าน คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่แต่งงานก่อนอายุ 18   มีผู้หญิงและเด็กหญิง 200 ล้านคน ที่ต้องทุกข์ทรมานจากการถูกทำลายอวัยวะเพศหญิง  ดังนั้น จะต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง  ผู้เป็นเหยื่อและผ่านพ้นจะต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถกับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ต้องมีการออกแบบและดำเนินยุทธศาสตร์การป้องกันอย่างจริงจังและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • ในบรรดาผู้ใหญ่ 781 ล้านคนและเยาวชน 126 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่รู้หนังสือ มีผู้หญิงอยู่ในจำนวนนี้มากถึงร้อยละ 60
  เราจะต้องลงทุนให้มากพอที่จะเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กหญิงอย่างมีนัยยะสำคัญ และให้เด็กหญิงมีโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา และในสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยีวิ ศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้การศึกษาเปิดประตูสู่งานที่มีคุณภาพและโอกาสที่เท่าเทียม
 • ปัจจุบันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงทั่วโลกร้อยละ 22 ในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะต้องอาศัยอีก 50 ปีกว่าเราจะเห็นความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในจำนวนตำแหน่งในรัฐบาล  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อความ
  เท่าเทียมของผู้หญิงในการตัดสินใจและในตำแหน่งที่เป็นผู้นำ ทั้งในด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ
 • ปัจจุบันนี้ช่องว่างรายได้ระหว่างหญิงชายในหน้าที่การงานเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 24 อาจต้องใช้เวลาอีก 118 ปีเพื่อจะ
  ปิดช่องว่างนี้  หากเราไม่มีมาตรการที่เข้มข้นและทันทีที่จะลดช่องว่าง และทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งหญิงและชายได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันเมื่อทำงานอย่างเดียวกัน     ในขณะเดียวกันผู้หญิงทำงานมากกว่าผู้ชายถึง 5 เท่าในงานการดูแลคนในครอบครัวและงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 • ผู้หญิงมากกว่า 140 ล้านคนทั่วโลกยังเข้าไม่ถึงบริการด้านการวางแผนครอบครัว การบรรลุวาระของโลกเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการรับประกันว่าผู้หญิงจะเข้าถึงสิทธิและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์   นอกจากนี้ ผู้หญิงและเด็กหญิงยังอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในกรณีของความขัดแย้งและภัยพิบัติ และผู้หญิงก็เป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูชุมชนในกรณีดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ความต้องการของผู้หญิงและการมีส่วนร่วมเป็นผู้นำของผู้หญิงจะต้องเป็นส่วนสำคัญของมาตรการดำเนินการในสถานการณ์ภัยพิบัติและความขัดแย้ง ในเรื่องของการจัดการสภาพพูมิอากาศและในการสร้างสันติภาพ

การบรรลุโลก 50 50 ที่ถูกเพศเท่าเทียม เป็นหน้าที่และประยชน์ของทุกคน จึงขอเชิญชวนให้ผู้ชายและเด็กชายมีส่วนร่วมกับผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกๆที่ของโลกในวันสตรีสากลนี้ และร่วมกันกล่าวปฏิเสธ ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบและในทุกที่

ในโอกาสของวันสตรีสากลในปีนี้ และในปีต่อๆ มา เราจะร่วมกันเพิ่มความพยายามเพื่อให้บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศไม่ช้ากว่าปี 2030

 

Data Sources:

UNESCO, Education for All Global Monitoring Report, (2013-20014)
UNESCO, Education for All Global Monitoring Report, (2013-20014)
ILO, ADB, Women and Labour Markets in Asia: Rebalancing for Gender Equality, (2011)
McKinsey Global Institute (MGI) report, The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth, (2015)
UN Women, Preventing Conflict, Transforming Justice, and Securing the Peace: A Global Study on Implementation of Security Council resolution 1325, (2015)
Food and Agriculture Organization (FAO), The State of Food and Agriculture, (2014), p. 35.
UN Women, Constitutional Database, (2014)
UN Women, Progress of the World’s Women, (2015)
World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence
UNICEF, Ending Child Marriage: Progress and Prospects (2014)
UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, (2016)
UNESCO, International Literacy Data, (2014)
Inter-Parliamentary Union, “Women in national parliaments, as at 1 August 2015
World Economic Forum, The Global Gender Gap Report (2015)
United Nations Population Division Data on Unmet Need among Married Women and Married Women of Reproductive Age, 15-49

ความเห็น

comments