งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

 

ประมวลภาพงานวันสตรีสากล ประจำปี  ๒๕๕๙

งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

“สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

 • การเสวนา  “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
  • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
   โดย นางไรรัตน์  รังสิตพล
   ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
  • สตรีกับการศึกษา
   โดย รองศาสตราจารย์จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • สตรีกับวัฒนธรรม
   โดย คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
  • สตรีกับเศรษฐกิจ
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี  ทองอุไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
   คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)
  • สตรีกับรัฐธรรมนูญ
   โดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์  รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
  • สตรีกับสิ่งแวดล้อม
   โดย นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเห็น

comments