ผู้แทนสหประชาชาติ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone
กองทุนและโครงการของสหประชาชาติที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานครกองทุนและโครงการของสหประชาชาติที่เป็นสำนักงานประจำภูมิภาค
clip_image002_003

UNV

More info
logo_who

องค์การอนามัยโลก (WHO)

WHO เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกฎบัตรของสหประชาชาติ และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพวกเขาและหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคน

More info
logo_worldbank

ธนาคารโลก (World Bank)

ธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญในการจัดทำวาระการพัฒนาแห่งชาติผ่านการให้คำแนะนำเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นเชิงโครงสร้างระยะกลางที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน

More info
logo_unfpa

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

UNFPA เป็นแหล่งความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านประชากร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาค้นพบวิธีการแก้ปัญหาประชากร

More info
clip_image002_002

หน่วยงานสำคัญทางด้านการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ (UN-HABITAT)

การสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ ให้แก่ทุกคน
การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมของ UN-HABITAT จะเน้นความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ซึ่งกิจกรรมความ ร่วมมือทางด้านวิชาการจะครอบคลุมโครงการทางด้าน urban environment, urban poverty reduction, post-disaster reconstruction และ water management

More info
logo_unep

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

UNEP มีภารกิจในการส่งเสริมภาวะผู้นำและการผนึกกำลังของพันธมิตรในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของชาติและประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของลูกหลานในภายภาคหน้า

More info
UN_Women_English_Blue_WhiteBackground

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

UN Women มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศของผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสมอภาคและได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เน้นการดำเนินงานใน 5 ด้าน คือ 1) การเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง 2) การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเกี่ยวกับวาระด้านผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง 4) การเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิง และ 5) การส่งเสริมให้ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นประเด็นสำค้ญในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งในการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

More info
UNDP_Logo-BluewTagline-ENG

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD)

UNDP เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่า

More info
unicef

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

UNICEF อุทิศให้กับการสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีพ การพัฒนา การคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม

More info
UNAIDS_logo_publication

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)

หน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทกระตุ้นให้มีการดำเนินการทั่วโลกเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ UNAIDS เป็นผู้นำ สร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการตอบสนองต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง

More info
Unido_logo_unblue

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

UNIDO มีภารกิจในการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศและเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อม

More info
UNHCRLogo_001

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)

UNHCR มีอาณัติในการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่ยั่งยืนผ่านมติที่ได้การรับรอง ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

More info
logo_unesco (1)

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

วัตถุประสงค์หลักของ UNESCO คือ สนับสนุนให้มีสันติภาพและความมั่นคงในโลก ด้วยการส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันระหว่างชาติต่างๆ ผ่านทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร

More info
logo_unisdr

สำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR)

UNISDR ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่สืบทอดภารกิจจากทศวรรษสากลเพื่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR) เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกของสหประชาชาติในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมลดภัยพิบัติทั่วโลก

More info
logo_ohchr

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR)

UNOHCHR สนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศและรัฐสมาชิกให้ยึดถือมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านความเห็นชอบทั่วไป

More info
itu_logo

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค (ITU)

More info
FAO_15mm_Pant279_000

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

More info
logo_wfp

โครงการอาหารโลก (WFP)

โครงการอาหารโลก (World Food Programme – WFP)
WFP มุ่งขจัดความหิวโหยและความยากให้หมดไปจากโลก WFP สนองความต้องการยามฉุกเฉิน สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และดำเนินการเพื่อรักษาความหิวโหยให้ดำรงอยู่เป็นหัวใจสำคัญของวาระโลก

More info
FINALESCAPLOGO

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)

UNESCAP เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคของสำนักเลขาธิการที่ดูแลภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือและการบูรณาการทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

More info
logo_iom

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

IOM มีพันธกรณีภายใต้หลักการที่ว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับทุกคน

More info
logo_ilo

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ILO ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรของนายจ้างและลูกจ้าง จากชาติสมาชิก 178 รัฐสำหรับการดำเนินการร่วมกันในปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานทั่วโลก

More info